สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

ข้อบังคับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2557

ข้อบังคับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย

ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2557

              เนื่องด้วยข้อบังคับในฉบับปรับปรุงของสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย พ.ศ. 2552 มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่ทันสมัยและไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหาร สมาคมจึงอาศัยอำนาจตามความข้อบังคับของสมาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 30 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สมาคมฯ และได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใจความของข้องบังคับฉบับพุทธศักราช 2557 มีกล่าว ไว้ดังนี้

              ข้อ 1. ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย พ.ศ. 2557”

              ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย พ.ศ. 2552 ทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับ สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2557 นี้ แทน

              ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมได้จดทะเบียนให้ตามกฎหมาย

              ข้อ 4. ให้นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เป็นผู้รักษาการข้อบังคับและมีอำนาจออกระเบียบ ปฏิบัติ คำสั่งต่างๆของสมาคม

หมวดที่ 1

ข้อความทั่วไป

             ข้อ 5. สมาคมนี้ มีชื่อเรียกว่า “สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย” มีอักษรย่อว่า “สสบท.” มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “The Association of Blind Women In Thailand” มีชื่อย่อว่า “ABWT.”

              ข้อ 6. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ พร้อมความหมายของเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์สมาคม

                            6.1 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

                            – เป็นรูปสตรี มือขวาถือไม้เท้าสำหรับคนตาบอดใช้นำทางหันหน้าไปทางขวามือ กำลังก้าวเท้าเดินไปทางขวามือ อยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น

                            – ภายในวงกลมมีช่อชัยพฤกษ์ 2 ช่อ ชูขึ้นทั้งซ้ายและขวาอยู่ด้านล่างสตรี

                            – ภายในวงกลมด้านบนมีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยโค้งตามเส้นวงกลม

                            – ภายในวงกลมด้านล่างมีชื่อสมาคมเป็นภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสมาคม

สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย

                            6.2 ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สมาคม

                            – สตรีกำลังถือไม้เท้าเดินไปข้างหน้า หมายความว่า กำลังพยายามมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต ตามลำพังด้วยความมั่นใจ

                            – กรอบวงกลม 2 ชั้น หมายความว่า ขอบเขตหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง

                            – ช่อชัยพฤกษ์ หมายความว่า ช่อดอกไม้อันเป็นมงคล และเป็นรางวัลแห่งชีวิต

                            6.3 คำขวัญของสมาคม

                            “ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาสตรีตาบอดไทย”

                            ข้อ 7. สีประจำสมาคม

                            คือ “สีม่วง” (สีครามปนแดง) หมายถึง การอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อท่ามกลางความมืด

                            ข้อ 8. สำนักงานสมาคม

                            ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ / โทรสาร 02-519-3330 E-mail : abwt12@hotmail.com เว็บไซด์สมาคม : www.abwt.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *