สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการ

ของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด

              ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘ ขอยนวมินทร์ ๕๐ ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดและนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของสมาคม ตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

              ๑. นางศรณี                    อักษรมี              นายกสมาคม  

              ๒. นางพนอ                   จันทร์กาวี           อุปนายก

              ๓. นางสาวปฏิการ           เทพมงคล          กรรมการ

              ๔. นางสาวกมลวรรณ      อินอร่าม            กรรมการ

              ๕. นางสาวภารดี             ปัญญานาค         กรรมการ

              ๖. นางสาวณัฐหทัย         ไตรโสม            กรรมการ

              ๗. นางอำพร                  แบ่งใจ               กรรมการ

              ๘. นางจันทร์ศรี              อินทร์คำ            กรรมการและนายทะเบียน

              ๙. นางอัจริยา                 สุวัฒนพันธุ์กุล    กรรมการและประชาสัมพันธ์

              ๑๐. นางสาวบุญนาค        ศรียาบ               กรรมการและเหรัญญิก

              ๑๑. นางลักษณา              ตั้งพูลพันธุ์         กรรมการและเลขาธิการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรัชกฤต พยัคฆ์)

นิติกรชํานาญพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *