สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

        ตามที่                     นางศิริณี อักษรมี

ได้ขออนุญาตจัดตั้ง         สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

               ๑. เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาสตรีตาบอดไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

               ๒. สนับสนุนให้สตรีตาบอดได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในศักดิ์ศรีของตนเอง เรียนรู้การดำรงชีวิตประจำวัน พัฒนาบุคลิกภาพ มีทักษะพอที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ

               ๓. เป็นตัวแทนของสตรีตาบอดไทยในการร่วมมือกับองค์กรสตรีตาบอดนานาชาติและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

               ๔. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

               ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

               ที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ ๔๔/๔ หมู่ที่ ๑๓ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น

               สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้ และเมื่อได้จัดตั้งแล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด

อนุญาต ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๐

(นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ