Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย   Click to listen highlighted text! Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

ประวัติสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย

สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย  เป็นองค์กรของคนตาบอดที่ถือกำเนิดขึ้น  สืบเนื่องจากการสัมมนาและฝึกอบรมสตรีตาบอดในเอเชียที่ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่  23  มีนาคม – 10 เมษายน 2524  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ  หาแนวทางช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตาบอด  ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิต  ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานในนามของ “ชมรมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย”  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2524  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

 •  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตาบอดโดยการปลูกฝังความรักเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวเอง  ยกระดับความตระหนักและความเข้าใจสาธารณชน
 • เพื่อพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิของสตรีตาบอดในประเทศไทย
 • เพื่อดำเนินการจัดโครงการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสตรีตาบอดโดยประสานงานกับองค์กรเพื่อการกุศลแห่งรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีอันมีค่า

และได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล เมื่อวันที่  6  ตุลาคม 2540  จนถึงปัจจุบันสมาคมฯ  ได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปี  และมีสำนักงานเมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2547

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นด้วยความสำนึกร่วมกันถึงความยากลำบากที่สตรีตาบอดต้องดำรงชีวิตในสังคม  จึงตั้งความปรารถนาที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตลอดจนใฝ่ฝันที่จะสนับสนุนให้สตรีตาบอดได้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างกล้าหาญ  แผนงานของสมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ  การศึกษา และอาชีพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับสตรีตาบอด” 
 • โครงการ “ค่ายอุ่นไอ สายใยครอบครัว”
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกฝนอาชีพสำหรับสตรีตาบอด ประกอบด้วยการฝึกอบรมการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้พิการทางการเห็น การฝึกอบรมการเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ การฝึกอบรมวิชาคหกรรม วิชาหัตถกรรม และการฝึกอบรมการนวดแผนไทย
 • โครงการฝึกอบรมวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น
 • โครงการรวมน้ำใจ  สู่ชายทะเล  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “รักษ์ดนตรีไทย”
 • โครงการสัมมนาการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการสร้างความเข้มแข็งองค์กรของคนตาบอด
 • โครงการสัมมนา “การสร้างเครือข่ายของสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยระดับภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
Click to listen highlighted text!