Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย   Click to listen highlighted text! Welcome to สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย เลขที่ 38 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-5193330 หรือ 094-0065463 แฟ็ก.02-5193330

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตาบอดอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1 พัฒนาสมาคมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตาบอดในด้าน การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาวะ เพื่อให้สตรีตาบอดได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรีตาบอดในทุกมิติ

Click to listen highlighted text!